Utvalg:

Felles for innbyggere og folkevalgte 2014

Klikk her for å skjule spørsmålene
Snitt
(Små kommuner)
Evenes
Innbyggere Folkevalgte Innbyggere Folkevalgte

A Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen

2,8

3,1

2,8

3,2

B Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel

3,0

3,3

3,1

3,7

C De som har gode personlige forbindelser i kommunen/kommunepolitikken, får lettere ivaretatt sine interesser

2,8

2,4

2,5

2,2

D Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som diskuteres i kommunepolitikken

3,0

2,9

3,1

3,2

E Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får igjen for skattepengene

2,5

2,7

2,5

3,1

F Stort sett vet jeg nok om forholdene her i kommunen til å bruke min stemmeseddel på en fornuftig måte i kommunevalget

3,3

3,2

3,4

3,3

G Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer meg

2,7

3,1

2,8

3,2

H Her i  kommunen involverer politikerne innbyggerne i forsøk på å finne løsninger på lokale problemer

2,6

3,1

2,7

3,2

I Kommuneadministrasjonen gjør alltid sitt beste for å hjelpe innbyggerne.

2,8

3,1

2,9

3,3

J I det store og hele er jeg godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud

3,1

3,2

3,1

3,2

K I denne kommunen forvaltes de økonomiske ressursene på en forsvarlig måte

2,9

3,2

3,0

3,2

L Jeg er lite fornøyd med måten kommunen takler de langsiktige utfordringene som dette lokalsamfunnet står overfor

2,4

3,0

2,4

2,9

M Denne kommunen skal ha ros for fornyelse og nytenking i måten oppgavene løses på

2,6

2,9

2,5

2,9

N Denne kommunen gjør en god innsats for å ivareta alle innbyggeres behov og rettigheter

2,9

3,1

2,9

3,1

O Denne kommunen gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet

2,3

2,2

2,2

1,9

Innbyggere 2014

Klikk her for å vise spørsmålene

Folkevalgte 2014

Klikk her for å vise spørsmålene